Nowe kierunki studiów na UMCS!

Już 24 marca (piątek) Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej organizuje Drzwi Otwarte dla wszystkich zainteresowanych studiami na naszej uczelni. Impreza dzieli się na część zbiorową, która odbywa się w Chatce Żaka (ul. Idziego Radziszewskiego 16), oraz na część indywidualną, która odbywa się na każdym z Wydziałów naszego Uniwersytetu. Na Wydziale Politologii (plac Litewski 3) będziemy czekać na Was już od 9.00.

 

Warto zagłębić się w ofertę edukacyjna naszego Uniwersytetu, tym bardziej, że w tym roku pojawiło się kilka nowych oraz bardzo interesujących propozycji!

 

Technologie cyfrowe w animacji kultury

Studia stacjonarne II stopnia, prowadzone w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS. Celem studiów jest przygotowanie do pracy w nowoczesnych instytucjach kultury wykorzystujących techniki multimedialne; w nowych ośrodkach animujących praktyki kulturalne z wykorzystaniem technologii ICT, takich jak medialaby, portale internetowe i różne serwisy sieciowe zajmujące się problematyką kulturalną.

Program studiów zakłada wyposażenie studentów w kompetencje umożliwiające im aktywne uczestnictwo oraz pracę animacyjną w zakresie kultury i edukacji. Oferta poszerzona jest też o kształtowanie umiejętności związanych z sieciowymi kanałami komunikacji oraz nowoczesnymi formami zarządzania wiedzą i działalnością kulturalną.

Program kształcenia skupia się na 9 modułach tematycznych: grafika komputerowa w praktykach kulturowych, animacje komputerowe w działaniach kulturalnych (także w cyberprzestrzeni), wizualizacja zjawisk kulturowych, techniki wideo w tworzeniu treści kulturalnych dla Internetu, tworzenie tekstów elektronicznych dla portali internetowych poświęconych kulturze, film i nowe media w kulturze, cyfrowe narzędzia badania kultury, wybrane aspekty dziejów kultury  i sztuki, zarządzanie i design w kulturze.

 

Produkcja medialna

Studia stacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Politologii UMCS

W ramach kierunku będą utworzone 3 specjalności: produkcja w branży gier, produkcja wydarzenia multimedialnego, realizacja filmowo-telewizyjna. Kierunek ma rozwijać zarówno wiedzę i kompetencje związane z upowszechnianiem i tworzeniem kultury, jak i nowoczesnymi mediami. Studia mają także na celu przekazanie absolwentom fundamentów krytycznej wiedzy obejmującej głównie dyscypliny naukowe z zakresu nauk społecznych oraz kreatywnych prospołecznych postaw i umiejętności.

Koncepcja programu studiów była konsultowana z wieloma specjalistami zewnętrznymi (m.in. montażystami, operatorem i producentem filmowym, producentem gier komputerowych, reżyserem filmów animowanych i autorem animacji komputerowych),  przedstawicielami instytucji publicznych oraz reprezentantami nadawców medialnych. Studenci kierunku będą odbywać praktyki zawodowe w firmach i instytucjach publicznych, u producentów i podmiotów medialnych.

 

Studia wschodnie

Studia stacjonarne I stopnia prowadzone na Wydziale Politologii UMCS. Zaproponowany program na kierunku „Studia wschodnie” odpowiada założeniom Area Studies oraz Regional Studies. Pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych stwarza perspektywy zatrudnienia w sektorze publicznym i niepublicznym wymagającym kompetencji wschodnich. Studia przygotują absolwentów do realizacji zadań z zakresu problematyki i procesów zachodzących w państwach wschodniosłowiańskich, bałtyckich, kaukaskich i środkowoazjatyckich.

 

Matematyka w finansach

Studia I stopnia stacjonarne prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Program studiów przygotowuje do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki, pozwala też zapoznać się z podstawową wiedzą i narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej matematyce ze szczególnym podkreśleniem jej cywilizacyjnego znaczenia.

Dużo zajęć będzie prowadzonych w pracowniach komputerowych, gdzie studenci zapoznają się z technologiami informatycznymi oraz pakietami matematycznymi i statystycznymi, powszechnie wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach matematyki, w szczególności w instytucjach ekonomicznych i finansowych.

Z uwagi na złożoność problemów dotyczących sfery finansowej gospodarki program studiów zawiera, oprócz przedmiotów matematycznych, także przedmioty dotyczące zagadnień prawnych i ekonomicznych. W szczególności wśród nich znajdują się przedmioty zajmujące się analizą strumieni finansowych i ich oddziaływaniem na procesy gospodarowania przedsiębiorstw, instytucji i gospodarki w wymiarze narodowym i globalnym, a także wyceną i rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, analizą procesów finansowych oraz kształtowaniem tych procesów w ich społecznych, finansowych i ekonomicznych kontekstach.

 

Matematyka w finansach

Studia II stopnia stacjonarne prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Program studiów obejmuje zaawansowane składniki wiedzy matematycznej i ekonomicznej wykorzystywanej w szeroko rozumianej matematyce finansowej, obsługę oprogramowania statystycznego i finansowego, gospodarowanie zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi; pogłębienie wiedzy i umiejętności z matematyki, w tym z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Z uwagi na złożoność problemów dotyczących sfery finansowej gospodarki program studiów zawiera także przedmioty pogłębiające wiedzę prawną i ekonomiczną. W szczególności znajdują się w nim zaawansowane przedmioty zajmujące się analizą, kształtowaniem strumieni finansowych i ich oddziaływaniem na procesy gospodarowania przedsiębiorstw, instytucji i gospodarki w wymiarze narodowym i globalnym, a także wyceną i rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, analizą procesów i systemów finansowych oraz kształtowaniem tych procesów i ich społecznych, finansowych i ekonomicznych oddziaływań.

Program studiów II stopnia umożliwia absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zaawansowanych problemów matematycznych (z pogłębioną wiedzą z ekonomii i finansów) występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki, prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia przede wszystkim w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym.

 

Zapraszamy serdecznie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *