polformance

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium Ministra Edukacji i Nauki mogą już składać wnioski. Termin nadsyłania dokumentów upływa 8 października 2021 r. Stypendium może wynieść aż 17 tys. zł! Poniżej przedstawiamy regulamin oraz warunkami otrzymania świadczenia.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, stypendium przysługuje studentom za „znaczące osiągnięcia” naukowe lub artystyczne (związane z uczelnią) bądź sportowe, jednak o stypendium nie może ubiegać się student w przypadku, gdy:

 • od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 • posiada tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny,
 • ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki, a jego maksymalna wysokość wynosi 17.000 zł.

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  Aktualny wykaz wydawnictw z dnia 22 lipca 2021 r. znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiana-i-sprostowanie-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-9-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych


Publikacje w wydawnictwach spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.

 • autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,
  Aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 18 lutego 2021 r. znajduje się pod powyższym linkiem.
  Publikacje w czasopismach lub materiałach z konferencji spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 • znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego,
 • samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.


Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 • autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,
 • autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,
 • znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
 • znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 • autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu scenicznym lub telewizyjnym;
 • autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na zbiorowej wystawie zorganizowanej przez instytucję kultury o wysokim prestiżu lub w przestrzeni publicznej;
 • indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.


Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 • sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), co najmniej:
 • szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub                   igrzyskach głuchych,
 • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
 • szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
 • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
 • pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
 • miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób                         niepełnosprawnych;
 • rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
 • uniwersjadzie,
 • akademickich mistrzostwach świata,
 • akademickich mistrzostwach Europy,
 • Europejskich Igrzyskach Studentów.

W celu zgłoszenia chęci ubiegania się o stypendium należy wysyłać wiadomość mailową na adres: justyna.nowaczynska@mail.umcs.pl, w treści podając imię, nazwisko, kierunek, rok oraz stopień studiów, numer albumu oraz numer telefonu.

Więcej informacji znaleźć można pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20212022

oraz pod linkiem:

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,60,stypendium-ministra-dla-studentow-w-roku-akademickim-2021-2022,106298.chtm

Korekta: Kacper Beda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *