MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Narodowy Spis Powszechny 2021. Jak wziąć udział?

Spisy Powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat. Ostatni miał miejsce w 2011 r. Na jakie pytanie odpowiemy teraz? 

Zarówno spis ludności i mieszkań, jak i spis rolny, są badaniami obowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach. Są to jednocześnie największe przedsięwzięcia statystyczne, jakie podejmowane są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Realizacja takich projektów wymaga pełnej mobilizacji, zarówno społeczeństwa, jak i państwa. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Wyniki spisu są niezwykle istotne w zarządzaniu państwem, ale także województwem, powiatem czy gminą. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza, dostępnego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej. Obowiązkiem spisowym objęci są wszyscy mieszkańcy Polski.  

Formularz zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi, ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.). 

Na jakie pytanie będziemy musieli dać odpowiedź: 

Dane osobowe: 

 • Nazwisko, Imię, PESEL i.t.d. 

Gdzie Pan(i) mieszkał(a) w dniu 31 marca 2021 r. o godzinie 24:00? 

 • w Polsce; 
 • za granicą. 

Czy mieszkał(a) Pan(i) w: 

 • mieszkaniu/domu jednorodzinnym (dotyczy również plebanii i kurii biskupich); 
 • innym niż mieszkanie pomieszczeniu (np. pomieszczeniu gospodarczym, piwnicy, baraku, przyczepie kempingowej itp.); 
 • obiekcie zbiorowego zakwaterowania (np. domu pomocy społecznej/domu opieki, domu samotnej matki, domu studenckim, zakonie, mieszkaniu chronionym/treningowym itp.) 
  Proszę wskazać rodzaj obiektu. 

Czy adres, który Pan(i) podał(a) był stałym, czy czasowym adresem zamieszkania? 

 • stałym; 
 • czasowym. 

Czy w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adresem mieszkały także inne osoby?  

 • tak; 
 • nie. 

Proszę dopisać wszystkie osoby, które w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 mieszkały pod poniższym adresem. 

Proszę wskazać czyją własnością jest mieszkanie. 

 • osoby/osób fizycznych (dotyczy także współwłasności np. małżeńskiej); 
 • spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie własnościowe); 
 • spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie lokatorskie); 
 • gminy; 
 • Skarbu Państwa; 
 • zakładu pracy; 
 • towarzystwa budownictwa społecznego (TBS); 
 • inne. 

Proszę wskazać główny sposób ogrzewania mieszkania. 

 • z sieci; 
 • ze źródła ciepła zasilającego jeden budynek wielomieszkaniowy; 
 • centralne ogrzewanie indywidualne; 
 • Piec/piece; 
 • Pozostałe. 

Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)? 

 • Polska; 
 • inny kraj (słownik krajów). 

Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa? 

 • Polska; 
 • inny kraj (słownik krajów obywatelstwa); 
 • nie posiadam obywatelstwa żadnego kraju. 

Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)? 

 • pod tym samym adresem, pod którym mieszkam obecnie; 
 • pod innym adresem w tej samej miejscowości, w której mieszkam obecnie; 
 • w innej miejscowości w Polsce; 
 • za granicą. 

Jaki jest Pana(i) stan cywilny? 

 • Kawaler/panna; 
 • Żonaty/zamężna; 
 • Wdowiec/wdowa; 
 • Rozwiedziony/rozwiedziona. 

Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą? 

 • tak, wspólnie mieszkamy i prowadzimy gospodarstwo domowe; 
 • tak, ale mieszkamy oddzielnie; 
 • Nie; 
 • nie chcę odpowiadać na to pytanie. 

Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia? 

 • wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora; 
 • wyższe z tytułem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym; 
 • wyższe z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym; 
 • dyplom ukończenia kolegium; 
 • Policealne; 
 • średnie ogólnokształcące; 
 • średnie zawodowe; 
 • zasadnicze zawodowe/branżowe; 
 • gimnazjalne; 
 • podstawowe ukończone; 
 • niepełne podstawowe lub bez wykształcenia szkolnego. 

Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy? 

 • należę do wyznania: 
 • Kościół Rzymskokatolicki (Kościół Katolicki – obrządek łaciński); 
 • Kościół Prawosławny; 
 • Świadkowie Jehowy; 
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski (Kościół luterański); 
 • Kościół Greckokatolicki (Kościół Katolicki – obrządek bizantyjsko-ukraiński); 
 • Kościół Zielonoświątkowy; 
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów; 
 • inne (podać jakie) 
  nie należę do żadnego wyznania; 
 • nie chcę odpowiadać na to pytanie. 

Kto ma dostęp do danych uzyskanych podczas spisu? 

Odpowiedź GUS: W procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych, z zachowaniem zasady wiedzy koniecznej. Wszystkie dane osobowe, przetwarzane w ramach prac spisowych, są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. 

Również GUS podkreśla, iż nie udostępnia danych osobowych przekazanych w spisie. 

Co zrobićjeśli mieszkamy w akademiku lub na stancji i nie znamy danych osobowych naszych współlokatorów? Ponieważ aplikacja nie puści dalej 

Odpowiedź GUS: Z założenia należy dopisać wszystkie osoby, które mieszkały pod podanym adresem. W wyjątkowych sytuacjach, gdy osoba spisująca się nie zna wszystkich danych dotyczących pozostałych osób mieszkających pod tym samym adresem, może wykazać wyłącznie siebie, bez konieczności dopisywania pozostałych osób. Co ważne – osoby, które mieszkają pod tym samym adresem, a nie zostały dopisane w formularzu – są zobowiązane do samodzielnego dokonania spisu. 

Formularz spisowy oraz wykaz danych objętych spisem znajdują się na stronie spis.gov.pl. Spis telefoniczny lub przy pomocy rachmistrza spisowego, który telefonicznie lub bezpośrednio przeprowadzi wywiad, przewidziano jako metody uzupełniające. Można z nich skorzystać w sytuacji, gdy nie ma możliwości dokonania spisu za pomocą internetu. Spis telefoniczny odbywa się pod numerem: 22 279 99 99. 

Mieszkańcy Lublina, którzy chcą dokonać samospisu, a nie mogą tego zrobić we własnym zakresie, mogą skorzystać ze sprzętu komputerowego udostępnionego w Ratuszu (plac Łokietka 1, sala nr 3). Aby skorzystać z tej możliwości należy wcześniej umówić wizytę, dzwoniąc na numer: 81 466 1200, 81 466 2010 lub 81 466 2100, w godz. 7.30-15.30. 

Korekta: Dawid Kobylański 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *