MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Nowe kierunki na UMCS

Aż cztery nowe kierunki w nowym roku akademickim proponuje kandydatom na studentów Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.  Uczelnia po raz kolejny rozszerza swoją ofertę i zaprasza do studiowania u siebie.

UMCS to największa uczelnia we wschodniej Polsce, istniejąca od ponad siedemdziesięciu pięciu lat. Kształci się w niej ponad dwadzieścia tysięcy studentów z Polski jak i z zagranicy.

Jakie nowe kierunki proponuje Uniwersytet?

Business Analytics

Kierunek Business Analytics to studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym prowadzone w języku angielskim na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Program na kierunku Business Analytics opracowany został w wyniku analizy zapotrzebowania rynku pracy oraz wskazówek dostarczonych przez ekspertów i praktyków gospodarczych w zakresie analityki biznesowej. Składa się on z trzech grup przedmiotów: podstawowych (z zakresu zarządzania, ekonomii i prawa), ilościowych (z obszaru matematyki oraz statystyki), a także narzędziowych związanych z tworzeniem i wykorzystaniem narzędzi informatycznych do automatyzacji procesów gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych.

Absolwenci będą mogli więc znaleźć zatrudnienie na stanowiskach analityków odpowiedzialnych za różne obszary biznesowe w przedsiębiorstwach niefinansowych (business analyst, supply chain analyst, distribution analyst itd.), specjalistów ds. planowania, analityków rynku, analityków decyzji biznesowych, analityków ryzyka w bankach i innych instytucjach finansowych, ale także samodzielnych analityków lub członków zespołów analitycznych instytucji konsultingowych, czy jednostek samorządu terytorialnego etc.

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów oraz złożonego dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego, lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

Public Relations i zarządzanie informacją

Wzbogacony także został i nasz wydział Politologii i Dziennikarstwa i pojawił się tam nowy kierunek Public Relations i zarządzanie informacją.

Kierunek stworzony jest dla pasjonatów mediów i marketingu, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w szeroko pojętej branży komunikacji społecznej.

Studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności:

  • zarządzanie wizerunkiem,
  • zarządzanie mediami społecznościowymi.

Przyszli studenci tego kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych obszarów nauk społecznych oraz humanistycznych. Przede wszystkim to nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce, psychologii, socjologii, filozofii, prawa, ekonomii, nowych technologii komunikacyjnych, sztuk audiowizualnych.

Przy rekrutacji uwzględniane będą dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, a także odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na temat motywacji do podjęcia studiów oraz jego zainteresowań.

Kryminologia

Kryminologia to kierunek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, który od roku akademickiego 2020/2021 będzie prowadzony na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Kierunek ten pozwoli przyszłemu studentowi zdobyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, które wpływają na przestępczość, a także jaka jest geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, jakie są rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości.

Po studiach absolwent znajdzie pracę w organach wymiaru sprawiedliwości (sądy, jednostki prokuratury), służbach mundurowych (w szczególności Policji i Służbie Więziennej),  organizacjach pozarządowych, zajmujących się działalnością resocjalizacyjną i wychowawczą, w laboratoriach kryminalnych oraz organach administracji publicznej.

Podczas kwalifikacji na studia I stopnia pod uwagę brane będą dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski), język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej

Ostatnim nowym kierunkiem jest Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej.

Są to studia II stopnia, które będą prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Ten kierunek stworzony z myślą o absolwentach studiów związanych z naukami społecznymi (w szczególności z zakresu nauk prawnych, o polityce, administracji czy bezpieczeństwie), ale także humanistycznych (neofilologicznych bądź lingwistycznych). Umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie prawa międzynarodowego i prawa UE, a także umiejętność posługiwania się terminologią specjalistyczną, co ułatwi absolwentowi pracę w zespołach międzynarodowych. Program kształcenia oparty jest na standardach francuskich i nawiązuje do programu prowadzonego przez Uniwersytet Lotaryński w Nancy.

Po ukończeniu I semestru studiów są dwie specjalności do wyboru:

  • prawo międzynarodowe
  • prawo Unii Europejskiej

Absolwenci mogą być zatrudnieni w instytucjach i organach UE, w różnego rodzaju organizacjach międzynarodowych oraz w organach samorządu terytorialnego mające w swoich zadaniach współpracę międzynarodową.

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Przypominamy, że Internetowa rejestracja kandydatów na studia rozpoczęła się 1 kwietnia i na większości kierunków potrwa do 5 lipca br.

Więcej informacji o nowych kierunkach i o zasadach kwalifikacji można znaleźć tutaj (https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,33,nowe-kierunki-studiow-na-umcs,89093.chtm?fbclid=IwAR2qYNB37sBeEUntrJQhL7frwnbH2PSEqCTlxG2ctcFu2ZuNN3JwwtuST5Q )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *