MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Nowe kierunki w 2021/2022 r. na UMCS

umcs

UMSC rozszerza swoją ofertę edukacyjną o 7 nowych kierunków. Co pojawi się w nowym roku akademickim? 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie cieszy się dużą popularnością wśród kandydatów na studia w całej Polsce, a również za granicą. UMCS prowadzi kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, oraz na ponad 80 kierunkach studiów i ponad 250 specjalnościach. UMCS dziś jest Uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Alma Mater co roku rozszerza liczbę kierunków i możliwości dla kandydatów na studia. Na jakich nowych kierunkach będą kształcić się przyszli studenci naszej uczelni? 

Administracja (studia I stopnia) 

 Kierunek ten będzie realizowany na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. Celem danego kierunku jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów. Absolwenci po zakończeniu studiów będą mogli podjąć pracę zarówno w organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, jak i w firmach doradczych i konsultingowych, współpracujących z administracją publiczną organizacjach pozarządowych i w wielu innych krajowych i międzynarodowych instytucjach. 

W ramach kierunku oferowane są dwie specjalności: 

  • administracja rządowa; 
  • administracja lokalna i regionalna. 

Biobezpieczeństwo (studia I stopnia)

 Wykładowcy i specjaliści w ramach danego kierunku będą kształcić studentów w zakresie nauk biologicznych i chemicznych, ale także społecznych. Kierunek ten wyposaży młodych naukowców w wiedzę o zagrożeniach biologicznych i chemicznych występujących w środowisku, żacy poznają zasady funkcjonowania służb ds. bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania kryzysowego. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju organach administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, ale także zarządzaniem kryzysowym. Nowy kierunek – Biobezpieczeństwo, który będzie prowadzony na Wydziale Zamiejscowym w Puławach, zostanie utworzony pod warunkiem uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

Techniki kryminalistyczne (studia I stopnia)

 Kierunek, który będzie prowadzony na Wydziale Zamiejscowym w Puławach, pozwoli studentom nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarówno nauk chemicznych i biologicznych, jak i prawnych. Kierunek ma na celu przygotowanie przyszłych pracowników laboratoriów wykonujących określone zadania przede wszystkim na rzecz organów ścigania, ale również innych podmiotów, np. biur detektywistycznych. Również zostanie utworzony pod warunkiem uzyskania pozwolenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

Pedagogika resocjalizacyjna (studia I stopnia)

 Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania grupą wychowawczą, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, zapewnienia bezpieczeństwa i budowania właściwej atmosfery wychowawczej, diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych i inne. Po ukończeniu tego kierunku absolwenci mogą podjąć pracę: w instytucjach pozarządowych udzielających pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym oraz ich rodzinom, a także w instytucjach wymiaru sprawiedliwości jako: sądowy kurator społeczny, pracownik ośrodka kuratorskiego czy funkcjonariusz w jednostkach penitencjarnych, w aresztach śledczych i zakładach karnych.  

Kierunek ten będzie realizowany na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: 

  • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią; 
  • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. 

Italianistyka (studia I stopnia) 

Przyszli studenci będą mogli nauczyć się od podstaw dwóch języków obcych – włoskiego oraz francuskiego. Podczas studiów można nabyć praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku włoskim i francuskim, analizy i tłumaczenia dokumentów oraz tekstów z dziedziny handlu i marketingu, polityki, mediów, turystyki, a także tekstów medycznych. Absolwenci italianistyki będą mogli podejmować pracę w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce i innych.  

Kierunek będzie realizowany na Wydziale Humanistycznym. 

Nauczanie fizyki i informatyki (studia I i II stopnia)

 Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki i ma na celu przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki i informatyki. Są to jedyne studia w regionie. Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę w szkolnictwie jako nauczyciel fizyki i/lub informatyki, korepetytor fizyki i/lub informatyki. Jednak ukończenie tego kierunku daje też inne możliwości niezwiązane z systemem oświaty. Absolwent może również pracować m.in. jako: trener kursów komputerowych, specjalista (pracownik/trener/prelegent/konstruktor) w centrach nauki i edukacji. Kierunek nie tylko stanowi odpowiedź na aktualne uregulowania prawne w zakresie kształcenia na studiach nauczycielskich, ale także na współczesne tendencje w zakresie metodyki nauczania fizyki i informatyki.

Na studia II stopnia pierwszy nabór planowany jest dopiero na rok 2022/2023. 

Data Science (studia II stopnia w j. angielskim)

 W ramach studiów, prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym, realizowane będą zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, informatyki, statystyki, odwołujące się do analizy zjawisk gospodarczych, prognoz ekonometrycznych oraz wykorzystywania złożonych systemów informatycznych w celu optymalizacji analiz i prognozowania. Kierunek stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane kadry z wiedzą z zakresu analiz biznesowych. Program studiów na kierunku Data Science opracowany został w wyniku analizy zapotrzebowania rynku pracy oraz wskazówek dostarczonych przez ekspertów i praktyków gospodarczych w zakresie analityki biznesowej. 

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie na stanowiskach analityków odpowiedzialnych za różne obszary biznesowe w przedsiębiorstwach niefinansowych (data scientist, business analyst, supply chain analyst, distribution analyst, sales and operations planning analyst, sales and demand analyst, etc.) 

Geografia wojskowa i zarządzenie kryzysowe (studia I stopnia, inżynierskie) 

Dany kierunek jest uruchamiany jako pierwszy o takim charakterze w kraju i drugi w Europie (military geography, University of Deffence, Brno). Student kończący ten kierunek będzie umiał połączyć teoretyczne rozwiązania z praktycznymi umiejętnościami zdobytymi w trakcie procesu kształcenia, w szczególności będzie miał kompetencje do: przygotowania analiz środowiskowych, oceny zjawisk społeczno-ekonomicznych istotnych dla obronności, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, prowadzenia monitoringu środowiskowego, etc.  

Kompetencje nabyte podczas studiów pozwolą na znalezienie zatrudnienia w służbach mundurowych i cywilnych, takich jak Wojsko Polskie, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska. 

Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Studenci na tym kierunku mogą wybrać jedną z dwóch specjalności: 

  • geograficzne uwarunkowania obronności; 
  • zarządzanie ryzykiem środowiskowym. 

Więcej informacji na /https://rekrutacja.umcs.pl/

Korekta: Dawid Kobylański

Fot. umcs.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *